Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego toysinn oraz zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego oraz Kupującego po jego akceptacji.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.toysinn.abstore.pl, zwany dalej „sklepem internetowym toysinn” prowadzony jest przez firmę STNUX Chiliński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412520, NIP 5222994943

4. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin.

Towary

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym toysinn są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzą z legalnego źródła.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym używaniem  towarów.

Ceny

1. Wszystkie ceny uwidocznione w sklepie internetowym toysinn wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i są ostatecznymi kwotami oferty detalicznej. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Rabaty i promocje nie łączą się.

Zamówienia

1.  Sklep internetowy toysinn potwierdza dokonanie zakupu paragonem. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT.

2. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym toysinn, na których życzenie jest wystawiana faktura VAT, wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez popisu  oraz na dostarczenie Faktury VAT w formie elektronicznej (PDF) na wskazany w zamówieniu adres mailowy. 

3. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. Jednakże, dokument ten może być wystawiony jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.toysinn.abstore.pl przez 24 godziny na dobę.

5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego toysinn.

6. Zamówienie, które zostanie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 48 godzin od jego złożenia, uważa się złożone. Przyjęcie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy STNUX Chiliński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, a Klientem.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma maila zwrotnego z informacją, czy dany towar jest aktualnie dostępny w sklepie. Jeżeli jest dostępny Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za dany towar.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych, lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

9. Realizacją zamówienia zajmuje się firma PRO-LOGIS S.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa

10. Do kontaktu telefonicznego sklepu internetowego toysinn z Klientem służy numer, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem przesyłki.

11. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

12. Kupujący może anulować zamówienie w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak produktów, które zostały juz wysłane.

13. Sprzedający zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu.

14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu wad ilościowych lub jakościowych towaru należy skontaktować się z biurem Sprzedającego. Konieczne jest wówczas dostarczenie wadliwego produktu na adres: PRO-LOGIS S.c., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa.

2. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni.

Promocje i zmiany cen

1. Sklep internetowy toysinn zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów, a także zmiany w cennikach przesyłek. Cena po, której został zamówiony towar nie może zostać zmieniona w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Zmiany cen produktów mogą być podyktowane:

- okresowymi promocjami organizowanymi we współpracy z dostawcami,

- wyprzedażą sezonową lub wyprzedażą zapasów magazynowych

- zmianami warunków handlowych ustalonych między sklepem internetowym toysinn a dostawcami,

3. Zmiany cen przesyłek mogą być podyktowane:

- zmianą cenników usług świadczonych przez przewoźników, z którymi współpracuje sklep internetowy toysinn.

Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub Poczty Polskiej (Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia) lub są dobierane przez Klienta w firmie PRO-LOGIS S.c., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Klienta kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu.

3. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający, jeżeli wartość zamówienia przekracza 100 PLN.

4. Koszt przesyłki ponosi Klient, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 100 PLN. W takim przypadku koszty przesyłki skalkuluje Sprzedający zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy kurierskiej, a łączna suma do zapłaty będzie sumą ceny towaru i kosztów przesyłki kurierskiej.

5. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od ich dostępności i potwierdzenia zamówienia, chyba, że podczas potwierdzenia zamówienia nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 10 dni roboczych od chwili złożenia potwierdzonego zamówienia. 

6. Zapłatę ceny należy dokonać na rachunek bankowy sprzedawcy dostępny na stronie internetowej www.toysinn.abstore.pl

7. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

8. Wysyłki zmówionych towarów będą dokonywane od poniedziałku do piątku.

10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Zwroty:

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od dostarczenia towaru, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). 

2. Aby dokonać zwrotu, należy  przed upływem 10 dni od odbioru zakupionego towaru wysłać na piśmie  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres sklepu internetowego toysinn , PRO-LOGIS S.c., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa.

3. Informacja o odstąpieniu może również zostać wysłana obok oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2   na adres mailowy sklepu internetowego toysinn lub przekazana telefonicznie pracownikom sklepu. 

4. Warunkiem dokonania zwrotu jest dostarczenie zakupionego towaru w terminie 14 dniu od otrzymania towaru do PRO-LOGIS S.c., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

5. Kupujący dokonując zwrotu towaru może wysyłać przesyłkę na koszt sklepu internetowego toysinn, w przypadku gdy wysłany towar był niepełnowartościowy.

6. Oświadczenie o odstąpieniu jest załączane do zakupionego towaru.

7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy,- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.toysinn.abstore.pl

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym toysinn

3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu

4. Złożenie przez Klienta zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie internetowym toysinn  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji.

5. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.

Sprawdź stan połączenia z internetem